Uw privacy is erg belangrijk voor ons!

Uiteraard gaan de fysiotherapeuten van de Arcus Groep zorgvuldig met uw gegevens om.
Daarom is naast de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg een aantal regels vastgelegd in het privacyreglement van de Arcus Groep.

Privacyverklaring van de Arcus Groep Fysiotherapie

AVG bij de Arcus Groep

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Bedrijven en overheden verwerken grote hoeveelheden gegevens die te herleiden zijn tot personen, zoals medische gegevens, financiële gegevens en gegevens over zoekgedrag op internet. Mensen moeten in vrijheid kunnen leven, zonder dat iedereen alles van hen weet. De AVG geeft mensen daarom meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.
Ook in onze fysiotherapiepraktijken geldt de AVG. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerking van uw persoonsgegevens
Wij verwerken uw gegevens omdat u gebruik wilt maken van onze dienstverlening in de zorg. Wettelijk gezien zijn wij verplicht persoonlijke gegevens van u te verzamelen indien wij zorg willen verlenen.

De volgende gegevens verwerken wij:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Nummer en soort identiteitsbewijs
 • Verzekeringsgegevens
 • Rekeningnummer (indien van toepassing)
 • Gegevens over medebehandelaars en uw gezondheid die relevant zijn voor de hulpvraag waarmee u bij ons komt

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Voor fysiotherapeutische zorgverlening en de financiële afhandeling hiervan
 • Geanonimiseerd voor doelmatig beheer en beleid
 • Geanonimiseerd voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, maar alleen indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven

Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk om u van goede zorg te kunnen voorzien. Alleen onze therapeuten en administratieve medewerkers hebben toegang tot uw gegevens. Alle medewerkers hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Bovendien worden uw gegevens goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw gegevens worden 15 jaar bewaard (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
Wij verstrekken uitsluitend noodzakelijke gegevens aan overige behandelaars. Aan overige derden alleen met uw toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten
Aangezien wij uw persoonlijke gegevens verwerken heeft u diverse rechten. Deze zijn als volgt samen te vatten:

 • U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • U heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
 • U heeft het recht u te verzetten tegen gegevensverwerking. Hierbij delen wij u wel mede dat het dan voor ons moeilijk wordt u te behandelen, gezien de eisen die de wet ons stelt.
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens naar u of een andere genoemde organisatie te sturen.
 • U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming, of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u via beveiligde mail sturen naar frontdesk@arcusfysio.nl. Indien u niet over een beveiligde mailomgeving beschikt kunt u ons het verzoek per post doen toekomen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u uw verzoek te ondertekenen en tevens een kopie van uw ID-bewijs mee te sturen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren, maar uiterlijk binnen vier weken.Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
Arcus Groep Fysiotherapie
De Lange Meeten 6A
4741 TZ HOEVEN
T: 0165 – 502 787
E: frontdesk@arcusfysio.nl

Medewerkers die binnen de Arcus Groep belast zijn met de controle en uitvoering van gegevensbescherming zijn: Mevr. Marjolein den Arend en Dhr. Dankert Geene.

Privacyreglement Arcus fysiotherapie

Privacyreglement

Dit privacyreglement is van toepassing op alle locaties van de Arcus Groep.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens.

Privacyreglement

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt. Ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Omgang
Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die de praktijk hanteert.

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt die onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijvoorbeeld een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, wordt vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, wordt in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Maak een afspraak met een fysiotherapeut

Onze vestigingen

De Lange Meeten 6a
4741 TZ Hoeven

Fysiotherapeut Hoeven
0165 – 502 787

Rijnlaan 73
4615 CA Bergen op Zoom

Fysiotherapeut Bergen op Zoom
0164 – 257 259

Noviciaatlaan 8
4731 CT Oudenbosch

Fysiotherapeut Oudenbosch
0165 – 320 128

Dorpsstraat 189a
4711 EJ St. Willebrord

Fysiotherapeut St. Willebrord
0165 – 506 027

Arcus Fysiotherapie Hoeven, Bergen op Zoom, Oudenbosch, St. WillebrordMet iedere zorgverzekeraar een contract!