Een veilige en prettige omgeving voor iedereen.

Omdat altijd meerdere personen tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de Arcus Groep huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen.

Huisregels van de Arcus Groep Fysiotherapie

Huisregels Arcus Fysiotherapie

Deze huisregels zijn van toepassing op alle locaties van de Arcus Groep. De meest actuele publicatie kunt u hier downloaden: Klik hier voor de actuele versie van onze huisregels.

Omdat altijd meerdere personen tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de Arcus Groep huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de patiënten, cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden. Onderstaand treft u onze huisregels aan.

 • Personen dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De Arcus groep behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren, of die onder invloed verkeren van alcohol of drugs, te verwijderen uit het pand.
 • De Arcus groep onderhoud contacten met haar klanten zonder daarbij te discrimineren op basis van ras, geloof, huidskleur, nationaliteit, afkomstigheid, geestelijke en/of lichamelijke handicap, huwelijkse status, sexe of sexuele voorkeur.
 • Het is de gedragslijn van de Arcus groep dat onder geen enkele omstandigheid het gedrag van de directie of het personeel het effect van discriminatie heeft of mag hebben.
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter in de wachtkamer.
 • De Arcus groep is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Het gebruik van alcohol of drugs in de faciliteiten is verboden.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Betalingsregeling fysiotherapie

 • De factuur dient door de cliënt betaald te worden en daarna te worden verhaald bij de verzekering indien vergoeding vanuit de zorgverzekering mogelijk is. In de meeste gevallen declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
 • De factuur van fysiotherapeut dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
 • Indien door de cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso is afgegeven aan de fysiotherapeut dan wordt hier eerst op of omstreeks de 14e dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso.
 • Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 • Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 50,00, alles exclusief omzetbelasting.

Maak een afspraak met een fysiotherapeut.

Onze vestigingen

De Lange Meeten 6a
4741 TZ Hoeven

Fysiotherapeut Hoeven
0165 – 502 787

Rijnlaan 73
4615 CA Bergen op Zoom

Fysiotherapeut Bergen op Zoom
0164 – 257 259

Noviciaatlaan 8
4731 CT Oudenbosch

Fysiotherapeut Oudenbosch
0165 – 320 128

Dorpsstraat 189a
4711 EJ St. Willebrord

Fysiotherapeut St. Willebrord
0165 – 506 027

Arcus Fysiotherapie Hoeven, Bergen op Zoom, Oudenbosch, St. WillebrordMet iedere zorgverzekeraar een contract!